För att logga in på plattform 2.0, klicka här »

Villkor för Kreditgivare

SAVELENDS VILLKOR FÖR KREDITGIVARE

TRÄDER I KRAFT 18 MARS 2017

OM SAVELEND

Savelend Sweden AB, 556933-0961, Linnégatan 87 B, 115 23 Stockholm, (nedan “Savelend”), tillhandahåller en plattform för att förmedla och överlåta Kreditavtal. Savelend är registrerad betaltjänsteleverantör enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens löpande tillsyn. Savelend har även tillstånd att lämna och förmedla krediter till konsumenter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

DEFINITIONER

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan.

Andrahandsmarknaden: En del av Förmedlingsplattformen. Elektronisk anslagstavla där annonser om försäljning av Kreditavtal publiceras.

Användare: Gemensam beteckning för Kreditgivare och Kredittagare.

Användarkonto: Personligt konto på Webbplatsen som Användaren erhåller i samband med registrering hos Savelend.

Automatplacering: Funktion på Förmedlingsplattformen som automatiskt placerar Teckningsanmälningar utifrån ett antal på förhand uppställda val och villkor.

Betalkonto: Konto hos svensk bank avskilt från Savelends egendom och som används för att hantera Kreditgivarnas medel.

Förmedlingsplattform: Elektronisk anslagstavla på Webbplatsen tillgänglig för Kreditgivare där Kreditansökningar, och Kreditavtal publiceras för förmedling.

Kreditansökan: Kredittagares ansökan om kredit.

Kreditavtal: Avtal mellan Kreditgivare och Kredittagare med bestämmelser om visst kreditbelopp, löptid och ränta samt andra villkor. Förmedlat i enlighet med Savelends vid var tidpunkt gällande Villkor för Kreditgivare.

Kreditgivare: Fysisk eller juridisk person som har registrerat sig hos Savelend i syfte att ingå eller förvärva Kreditavtal såsom kreditgivare.

Kredittagare: Fysisk eller juridisk person som ingått Kreditavtal såsom kredittagare.

Serviceavgift: Avgift som debiteras Kreditgivaren för Savelends hantering av Kreditavtal.

Teckningsanmälan: Ett anbud från Kreditgivare att, via Förmedlingsplattformen, ensamt eller tillsammans med andra Kreditgivare ingå nytt Kreditavtal eller anbud att förvärva del av kreditavtal från annan Kreditgivare på Andrahandsmarknaden.

Webbplatsen: www.savelend.se

Termer som används i dessa Villkor för Kreditgivare och som uttrycks i singular avser även termens pluralform. På motsvarande sätt avser termer som uttrycks i plural även termens singularform.

GENERELLA BESTÄMMELSER

Genom att acceptera dessa Villkor för Kreditgivare och Savelends Användärvillkorm, samt överföra medel till Betalkontot accepterar Kreditgivaren att dennes medel hanteras på de sätt som framgår av dessa Villkor för Kreditgivare.

Parter enligt de Kreditavtal som förmedlas på Savelends plattform är Kreditgivare och Kredittagare. Villkoren för varje kredit som förmedlas mellan Kreditgivare och Kredittagare regleras av ett Kreditavtal, samt i förekommande fall ett separat avtal om borgensåtagande. Savelend är inte part i de Kreditavtal som förmedlas utan agerar endast som kreditförmedlare mellan Kreditgivare och Kredittagare.

I egenskap av kreditförmedlare administrerar Savelend, eller ombud som Savelend anlitar, kreditförhållandet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Det innebär bland annat att Savelend administrerar Kreditgivarens utbetalningar liksom Kredittagares Kreditansökan, kreditprövning och återbetalningar. Savelend åtar sig att agera i enlighet med dessa Villkor för Kreditgivare.

FÖRMEDLING AV KREDITAVTAL GENOM KREDITANSÖKAN

En godkänd Kreditansökan, publiceras på Förmedlingsplattformen för Teckningsanmälningar.

Efter det att en Kreditansökan har publicerats kan Kreditgivare göra Teckningsanmälningar på ett bestämt belopp om minst tio (10) kronor i aktiva Kreditansökningar. Kredittagarens Kreditansökan ligger öppen för Teckningsanmälningar på Förmedlingsplattformen till dess att Kreditavtal tecknats eller tills dess tiden för teckning har gått ut.

När en eller flera Teckningsanmälningar har placerats, manuellt eller via Automatplacering, till ett sammanlagt belopp som minst motsvarar det accepterade lägsta procentandelen av ansökt kreditbelopp enligt Kreditansökan, samt att andra eventuella villkor enligt Kreditansökan är uppfyllda, ingås Kreditavtal mellan Kredittagaren och en eller flera Kreditgivare. För det fall ett Kreditavtal har ingåtts i enlighet med denna punkt kommer Savelend att avpublicera Kreditansökan från Förmedlingsplattformen.

Har en eller flera Teckningsanmälningar inte placerats till ett sammanlagt belopp som minst motsvarar det lägsta accepterade procentandelen av ansökt kreditbelopp enligt Kreditansökan, eller om andra eventuella villkor enligt Kreditansökan inte är uppfyllda, när Teckningstiden har gått ut anses, 1) Kredittagaren ha återtagit sitt anbud om att ingå Kreditavtal, och 2) eventuella Kreditgivare som har avgett Teckningsanmälningar för Kreditansökan ha återtagit dessa. Savelend kommer för det fall att en Kreditansökan har förfallit enligt denna punkt att avpublicera Kreditansökan från Förmedlingsplattformen.

Savelend förbehåller sig rätten att avpublicera en Kreditansökan och annullera samtliga Teckningsanmälningar i Kreditansökan, när som helst och av vilken anledning som helst.

ÖVERLÅTELSE AV KREDITAVTAL

Kreditgivare, eller tredje part som Savelend väljer att samarbeta med, kan genom Förmedlingsplattformen överlåta ett eller flera aktiva Kreditavtal, och/eller delar av sådana, till annan Kreditgivare genom att publicera en annons om försäljning av Kreditavtal på Andrahandsmarknaden.

Kreditgivaren accepterar att en annons om försäljning av Kreditavtal, som har publicerats på Andrahandsmarknaden i enlighet med dessa Villkor för Kreditgivare, utgör ett bindande anbud till samtliga Kreditgivare om överlåtelse i enlighet med de villkor om överlåtelsepris som uppställts i annonsen. Kreditgivaren accepterar vidare att Kreditavtal som är föremål för annons på Andrahandsmarknaden kan komma att delas upp i delar och överlåtas till olika Kreditgivare.

Den Kreditgivare som köper Kreditavtal genom Andrahandsmarknaden accepterar att de endast kan köpa Kreditavtal till ett samlat belopp som inte överstiger de på Betalkontot registrerade medel i Kreditgivarens namn samt att ett överlåtelseavtal endast kommer att ingås under förutsättning att det kan ske i enlighet med de villkor som uppställts i annonsen.

Efter det att ett överlåtelseavtal om försäljning av Kreditavtal har ingåtts anses Användarna som träffat avtal om överlåtelse av Kreditavtal på Andrahandsmarknaden ha gett Savelend i uppdrag, att uppfylla förpliktelserna enligt överlåtelseavtalet, d.v.s. att överföra medel tillgängliga i köparens namn på Betalkontot till säljarens namn på Betalkontot samt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Kreditavtalet från säljaren till köparen.

Kreditvillkoren mellan den överlåtande Kreditgivaren och Kredittagaren ska även gälla mellan den nya Kreditgivaren och Kredittagaren. Kredittagaren äger rätt att göra samma invändningar mot den nya Kreditgivaren som Kredittagaren vid överlåtelsen kunde göra mot överlåtaren.

KREDITAVTAL OCH BUNDENHET

Kreditgivaren accepterar att ingå Kreditavtal genom att göra en manuell Teckningsanmälan på Förmedlingsplattformen eller genom att göra automatiska Teckningsanmälningar genom att använda funktionen för Automatplacering.

Väljer Kreditgivaren Automatplacering för att göra Teckningsanmälningar är Kreditgivaren medveten om och accepterar att Kreditgivaren själv är ansvarig för de Teckningsanmälningar som görs i Kreditgivarens namn till följd av att funktionen Automatplacering används.

Kreditgivaren accepterar att en Kredittagares betalning i enlighet med ett Kreditavtal där det finns flera Kreditgivare, oaktat Kredittagarens eventuella dirigering av betalningen genom att ange skriftligt meddelande eller liknande, tillkommer alla Kreditgivarna pro rata efter procentuell del i Kreditavtalet.

SPECIELLA VILLKOR FÖR VISSA KREDITAVTAL

Kreditgivaren är medveten om att vissa Kreditavtal kan innebära en rätt för Savelend att för Kreditgivarens räkning förlänga ett Kreditavtalets förfallodatum.

Kreditgivaren är medveten om att vissa Kreditavtal inte publiceras på Förmedlingsplattformen för manuell Teckningsanmälning. Dessa Kreditavtal kan endast ingås genom Teckningsanmälningar via funktionen för Automatplacering.

Kreditgivaren att medveten om att det inte utgår ränta på vissa Kreditavtal i det fall Kredittagaren återbetalar kapitalbeloppet inom 14 dagar.

KREDITGIVARENS MEDEL

De medel som Kreditgivaren överför till Betalkontot hålls på ett för samtliga Kreditgivare gemensamt klientmedelskonto hos den eller de banker som Savelend samarbetar med. Klientmedelskontot är skild från Savelends övriga tillgångar och utgör Kreditgivarens egendom med särskild redovisningsskyldighet.

INFORMATIONSPLIKT

Savelend har rätt, men ej skyldighet, att på Kredittagares, Kredittagares konkursbos eller myndighets begäran lämna ut uppgift om vilka fysiska och/eller juridiska personer som utgör Kreditgivare i förhållande till Kredittagaren.

KREDITFÖRLUSTER

Kreditgivaren är medveten om att det alltid innebär en kreditrisk, d.v.s. risk för kreditförlust, att ingå ett Kreditavtal. Kreditgivaren är själv ansvarig för de Kreditavtal som Kreditgivaren ingår genom Savelend och genom att bruka Savelends tjänster. Kreditgivaren står i förhållande till Savelend ensam risken för den eventuella kreditförlust som kan uppstå till följd av ingångna Kreditavtal förmedlade genom Savelend Förmedlingsplattform inkl. funktionen Automatplacering.

För det fall att kreditförlust uppkommer inom ramen för ett Kreditavtal där det finns flera Kreditgivare belastas Kreditgivarna pro rata efter del i Kreditavtal.

SAVELENDS EXKLUSIVA RÄTT ATT FÖRETRÄDA KREDITGIVARE SOM OMBUD

Genom att acceptera dessa Villkor för Kreditgivare bemyndigar Kreditgivaren Savelend exklusive rätt, att i egenskap av ombud för Kreditgivaren, att vidta de åtgärder för Kreditgivarens räkning som krävs för att uppfylla Kreditavtalet och dessa Villkor för Kreditgivare.

Savelend, eller ombud som Savelend anlitar, äger exklusive rätt att för Kreditgivarens räkning vidta inkassoåtgärd samt andra nödvändiga rättsliga åtgärder i samband med indrivning av fordran.

Savelend äger vidare rätt att besluta om att till ett marknadsmässigt pris avyttra ett eller flera av Kreditgivarnas Kreditavtal som lämnats obetald av Kredittagaren på förfallodagen i stället för att vidta inkassoåtgärder. Beslutar Savelend att sådan avyttring ska ske, kan Savelend välja att Kreditavtalets först överlåts från Kreditgivaren till Savelend som därefter vidareöverlåter fordran till tredje man i eget namn. Kreditgivaren meddelas om överlåtelsen, pris och eventuell förlust genom meddelande på Mina sidor på Webbplatsen. Kreditgivaren är införstådd i att sådan avyttring av fordran i de flesta fall innebär en kreditförlust.

Samtliga kontakter mellan Kredittagare och Kreditgivare ska ske genom Savelend. Kreditgivaren får inte i eget namn kontakta Kredittagare, anmoda Kredittagare att betala fordran, anlita annat ombud för sådan åtgärd, eller överlåta fordran till annan än Savelend.

UTTAG

En Kreditgivare kan när som helst begära ett uttag av de medel som finns tillgängliga i Kreditgivarens namn på Betalkontot. En sådan begäran ska anses vara en instruktion till Savelend att betala ut sådana direkt tillgängliga medel till ett av Kreditgivaren angett bankkonto. Det är inte möjligt att begära uttag av sådana medel som är utlånade eller är reserverade genom Teckningsanmälan.

Savelend erbjuder tre (3) kostnadsfria uttag per kalenderår. Efterföljande uttag kostar femtio (50) kronor per uttag.

AVGIFTER

Savelend äger rätt att debitera Kreditgivaren en Serviceavgift för varje Kreditavtal som denne är part i. Serviceavgiften kan variera beroende på Kreditavtal och framgår genom information på Webbplatsen.

Savelend äger vidare rätt att debitera Kreditgivaren för de kostnader Savelend har haft för adminsitrering av Kreditavtalet. Med kostnader Savelend har haft för administrering av Kreditavtalet avses alla eventuella avgifter som debiterats Kredittagaren i enlighet med Kreditavtalet såsom avgifter med anledning av utsändande av betalningsavi, avgifter för förlängning av Kreditavtalet samt avgifter och kostnader hänför sig till Kredittagarens misskötsel med återbetalning av krediten samt avgifter i samband med indrivningsåtgärder inklusive rättegångskostnader.

Savelend kan välja att avstå från eller ändra avgifterna från tid till annan genom information på Webbplatsen.

PRELIMINÄRSKATT

För Kreditgivare som är fysisk person med skatterättslig hemvist i Sverige innehåller Savelend preliminärskatt. Preliminärskatten rapporteras och betalas till Skatteverket av Savelend på uppdrag av Kreditgivaren.

Savelend ansvarar inte för rapportering och betalning av preliminärskatt för Kreditgivare som är juridiska person eller utländsk fysisk person.

ÄNDRINGAR

Savelend förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor för Kreditgivare. I det fall ändringen av dessa Villkor för Kreditgivare inte beror på lagändring eller myndighetsbeslut ska förändring kommuniceras med Kreditgivare genom information på Webbplatsen och/eller genom e-post meddelande till berörda Kreditgivare minst fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

Savelend förbehåller sig rätten att ändra villkoren för hur, och i vilka, Kreditavtal Teckningsanmälningar ska placeras för en eller flera Automatplaceringar. Sådana förändring ska kommuniceras genom information på Webbplatsen och/eller genom e-post meddelande till berörda Kreditgivare minst fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

ÖVERLÅTELSE

Kredittagare äger inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor för Kreditgivare eller ett Kreditavtal. Kreditgivare får endast överlåta Kreditavtal enligt vad som föreskrivs om Andrahandsmarknaden I dessa Villkor för Kreditgivare, all annan upplåtelse, överlåtelse eller pantsättning av rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor för Kreditgivare eller ett Kreditavtal är otillåten.

Savelend äger rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och förpliktelser enligt dessa Villkor för Kreditgivare till en tredje man.

ANSVARSBEGRÄNSNING/FORCE MAJEURE

Savelend har inget ansvar gentemot Kreditgivaren för det fall att Kreditgivaren gör en kreditförlust till följd av att Kredittagaren inte återbetalar hela eller delar av sin skuld till Kreditgivaren.

Savelend ansvarar inte för att betalning och eller ränta överförs till Kreditgivaren i rätt tid i det fall att Kredittagaren inte lämnat sådana uppgifter vid betalning att det varit möjligt för Savelend att bokföra betalningen i tid.

För det fall myndighet, såväl svensk som utländsk, skulle finna att ett kreditförhållande som uppstår mellan Kreditgivare och Kredittagare som tillståndspliktigt är det Kreditgivarens och/eller Kredittagarens ansvar att tillse att sådana tillstånd innehas.

Savelend ansvarar inte för förluster till följd av tekniska problem som resulterar i att Kredittagaren inte kan få tillgång till Hemsidan och/eller Användarkontot bortsett från det fall att Savelend har agerat grovt vårdslöst. Savelend ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada. Om Savelend inte kan instruera den bank Savelend använder från tid till annan att genomföra en transaktion till eller från Betalkontot ska Savelend ge banken instruktionen när det tekniska problemet har upphört.

Savelend är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser enligt dessa Villkor för Kreditgivare om underlåtenheten berodde på ett hinder som ligger utanför Savelends kontroll och att Savelend skäligen inte kunde ha förväntats räkna med hindret eller ha undvikit eller övervunnit hindret eller dess följder. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras i enlighet med dessa Villkor för Kreditgivare.

Ett hinder enligt stycket ovan kan vara resultat av krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nedgång i det allmänna kommunikationssystemet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand och översvämning. Denna uppräkning är inte uttömmande.

Om Savelend underlåter att fullgöra en skyldighet ska Savelend underrätta Kreditgivaren om hindret och dess inverkan på hans möjligheter att fullgöra skyldigheten om detta är möjligt. Om Kreditgivaren inte fått underrättelse inom skälig tid efter det att Savelend underlåtit att fullgöra skyldigheten, eller borde ha fått kännedom om hindret, är Savelend skyldig att ersätta den skada som är en följd av att Kreditgivaren inte har fått underrättelse i tid. Savelend ska också utan dröjsmål underrätta Kreditgivaren när grunden för befrielse upphör.

Befrielse från ansvar inträder vid tidpunkten för hindrets uppkomst, eller, om underrättelse inte ges inom stipulerad frist, från tidpunkten för givande av underrättelse.

Befrielse från ansvar enligt förevarande avsnitt gäller, för den tid under vilket hindret består, för alla förpliktelser.

AVSLUT OCH UPPSÄGNING

Kreditgivaren kan välja att avsluta sitt Användarkonto, och inte längre vara bunden av dessa Villkor för Kreditgivare eller Savelends Användarvillkor, under förutsättning att Kreditgivaren inte är part i något Kreditavtal som fortfarande löper.

Om Savelend avslutar en Kreditgivares Användarkonto anses Kreditgivaren ha gett Savelend i uppdrag att överföra de tillgängliga medel som står i Kreditgivarens namn på Betalkontot till Kreditgivarens bankkonto.

TVISTER

Svensk lag ska gälla för och tillämpas vid tvist i anledning av Kreditavtalet. Tvister ska avgöras av Stockholms tingsrätt.

Klagomål med den tjänst som Savelend tillhandahåller bör framföras till Savelend via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på Webbplatsen. Klagomål kan också anmälas Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, som ansvarar för tillsyn att konsumentkreditlagen och marknadsföringslagen (2008:486) efterlevs eller till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.Logga in med Företagskonto
Starta BankID appen på din enhet